8230 Balatonfüred Kisfaludy utca 3.| +36 87 581 200 | reservation@hotelipolyresidence.hu

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Bevezető

A Hotel Ipoly Residence (továbbiakban Szálloda, 8230 Balatonfüred, Kisfaludy u. 3.) az Anna Grand Hotel Kft. üzemeltetése alatt áll (“ANNA GRAND HOTEL” Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely:8230 Balatonfüred, Gyógy tér 1, adószám:12305649-2-19, a továbbiakban Üzemeltető), melynek főtevékenysége szállodai szolgáltatás.
Az Üzemeltető, az adatok kezelésével összefüggésben, ezúton tájékoztatja ügyfeleit, vendégeit, valamint honlapjának látogatóit, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Az Üzemeltető elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tarja partnerei, ügyfelei, honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Üzemeltető tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot jelen szabályzat bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, partnereit, vendégeit.
A Szállodával ügyfélkapcsolatba kerülő partner elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

1./ A Szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az Üzemeltető megfeleljen az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);
  • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
  • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 

2./Szabályzat hatálya

2.1 Időbeli hatály

Jelen Szabályzat 2017. március 17-től további rendelkezésig, visszavonásig hatályos.

2.2 Személyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szállodára, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

2.3 Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a Szálloda minden szervezeti egységeikben folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

3./Fogalmak

Az alábbi fogalmak jelen Szabályzat alkalmazásában értendők

a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
b) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c) hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
g) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;
h) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
i) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
j) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
k) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
l) adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
m) adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
n) adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
o) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

4./ Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a

törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be

nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes

képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az

adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást,

jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos

jóváhagyása nem szükséges.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e

célnak.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A z Üzemeltető szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni.

5./A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme, időtartama

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekébe kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Felhívjuk az Üzemeltető részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.1 Adatkezelés a weboldalon
a) A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
b) A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, név, telefon, e-mail cím, dátum és időpont, felnőtt személyek száma, gyermekek száma és életkora, ellátás típusa, továbbá a Felhasználó által megadott egyéb személyes adatok.
c) Az adatok törlésének határideje: a szobafoglalástól számított 5 év, ajánlatkérés esetén, ha nem jött létre szerződés azonnal; míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg Szolgáltató.
d) A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

e) Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.
f) Az Üzemeltető a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
g) Az Üzemeltető a vendégek által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján kezeli
h) Az Üzemeltető a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. foglalás, hírlevél küldés) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.
i) Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
ia) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
ib) Szálloda vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
j) A Felhasználókról azz Üzemeltető ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldal, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve statisztikai célokra használ fel. A Szolgáltató ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel. Az Üzemeltető a szolgáltatások javítása érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el, amennyiben ehhez a Felhasználó hozzájárul. Amennyiben nem járul hozzá Felhasználó, azt előzetesen jelzi az „Adatkezelés a weboldalon” fejezet d. pontjában meghatározott elérhetőségeken.

k) Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a szálloda egyes – a Felhasználó által használt – szolgáltatásainak fejlesztése és / vagy működtetése érdekében továbbítja. Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
l) A Weboldalak külső (nem az Üzemeltető által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Üzemeltető minden felelősségét kizárja.
m) A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

5.2 Névjegykártyák adatkezelése
a) Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel történik, amikor Felhasználó átadja szálloda részére a személyes adatait tartalmazó névjegyét.
b) A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, munkahely, annak címe, továbbá a névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat.
c) Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése.
d) Jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni a névjegykártyák átadása, azok kezelése esetén.
e) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó utasításig.

5.3 Hírlevél, DM tevékenység
a) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó önkéntes, előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. Az Üzemeltető az általa üzemeltetett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesít.
b) Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
c) A Szálloda üzemeltetője nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a szálloda üzemeltetője minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
d) Az adatkezelés célja: gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek küldése Felhasználó részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről.
e) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
f) A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont.
g) Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

6./ Adatbiztonság
a) Az Üzemeltető minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
b) A szálloda üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében.
c) A Szálloda üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
d) Az Üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.
e) Az Üzemeltető a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kerüli el az adatvesztést.
f) A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból az Üzemeltető napi mentést végez.
g) A személyes adatokat kezelő hálózaton. Az Üzemeltető folyamatosan gondoskodik a vírusvédelemről.
h) Az Üzemeltető hálózatán kezelt adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani.

7./ Tájékoztatás az adatkezelésről
a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.
b) Felhasználó kérelmére az üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
c) A z Üzemeltető a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.
d) Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
e) Üzemeltető törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
f) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
g) Az üzemeltető a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

8. Ellenőrzés
a) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását az Üzemeltetőnél adatkezelést végző szervezeti egység vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni.
b) A z Üzemeltetőnél a kezelt adatok ellenőrzését a szálloda és üzemeltetési igazgató és az általa megbízott adatvédelmi felelős évente egyszer ellenőrzi.

9./ Jogorvoslat
a) Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

i. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
ii. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
ii. törvényben meghatározott egyéb esetben.

b) Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

c) Amennyiben a Felhasználó az üzemeltető meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

d) Felhasználó a jogainak megsértése esetén üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak

minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A

felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem

találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit

szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt

bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a

titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás

eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített

adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének

jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés

megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság

megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok

védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy

alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.

JOGI NYILATKOZAT

Felelősség korlátozása:

1. Az “ANNA GRAND HOTEL” Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hotel Ipoly Residence üzemeltetője  semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza honlapunk

akadálytalan működését és a foglalást.

– Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

– Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – de

főleg bármilyen adat elvesztése.

– Bármely szoftver nem megfelelő működése.

– Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

2. Az”ANNA GRAND HOTEL” Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hotel Ipoly Residence üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis major esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

3. Az”ANNA GRAND HOTEL” Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hotel Ipoly Residence üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A honlap felhasználója elfogadja, hogy a honlap módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért az”ANNA GRAND HOTEL” Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Hotel Ipoly Residence üzemeltetője felelősséget nem vállal.

4. Jelen nyilatkozatban történt bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor onlinemegtalálható a www.hotelipolyresidence.hu oldalon.

Szerzői jogok

Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai

szerkezete az”ANNA GRAND HOTEL” Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).

Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését

jelenti, és jogi következményeket von maga után.

Az oldal bármely elemének felhasználásához az”ANNA GRAND HOTEL” Szállodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – mint a Hotel Ipoly Residence üzemeltetője – előzetes írásbeli engedélye szükséges.